اساسنامه  انجمن علمی رنگ ایران


بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - معاونت پژوهشی

دفتر انجمنهای علمی ایران

اساسنامه انجمن علمی رنگ ایران


فصل اول - کلیات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پیشیرد و ارتقای علمی علوم و مهندسی رنگ و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های رنگ و رشته های وابسته ، انجمن صنایع رنگ ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده 2: انجمن مؤسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران - خیابان انقلاب - خیابان سعید - کوچه نایبینی - پلاک 1 - پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر - طبقه اول - انجمن صنایع رنگ ایران و دبیر خانه انجمن به نشانی تهران بزرگراه شهید صیاد شیرازی - خروجی ویران - میدان حسین آباد - خیابان و فامنش - نبش کوچه شمس - پلاک 55- پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ - طبقه پنجم می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیر الانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.فصل دوم - وظایف و فعالیتها:

ماده 5: به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

5-1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای کار دارند.

5-2- همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

5-3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

5-4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5-5- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

6-5- انتشار کتب و نشریات علمی


فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

1-6- عضویت پیوسته:

مؤسسات انجمن و کلیه افرادی که مدافقی دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و مهندسی رنگ و رشته های وابسته باشند می‌توانند به عضویت پیوسته درآیند.

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 3 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

6-3- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته های علوم و مهندسی رنگ و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های علوم و مهندسی رنگ حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

6-5- اعضای مؤسساتی (حقوقی):

سازمان هایی که در زمینه های خاص و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند. تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 6-1 به نحوی که در یکی از رشته های مذکور به مدت 3 سال شاغل باشند میتوانند با تصویه هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند. تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مشابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1-8- استعفای کتبی

2-8- عدم پرداخت حتى عضویت سالانه

تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.


فصل چهارم - ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی               ب: هیئت مدیره                ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‎شود و با حضور با رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومی فوق العاده ده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای

کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

3-10- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند بصورت مکاتبه ای - براساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود، انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.


ماده 11: وظایف مجامع عمومی

الف - مجمع عمومی عادی

- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

- تصویب خط مشی انجمن

- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس (بازرسان)

- تعیین میزان حق عضویت

- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

ب - مجمع عمومی فوق العاده

- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

- تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 3: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره 4: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرسی کاندیدا کرده اند.

پ- هیئت مدیره

ماده 12: هیئت مدیره انجمن مرکب از 7 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل است که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

12-1- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

12-2- هیئت مدیره حداکثر تا 2 ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تکلیف وظایف خود اقدام می‌نماید.

12-3- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رییس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رییس انجمن یا دبیر انجمن معتبر است.

12-4- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

12-5- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

12-6- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

12-7- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

12-8- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هریک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

12-9- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2-13- تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

13-3- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می دهد.

13-4- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.

13-5- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر

13-6- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حل تعیین وکیل وحق توکیل به غیر

13-7-انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

13-8- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن

9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی

13-10- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

13-11- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13- هیت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج - بازرس (بازرسان)

ماده 14: مجمع عمومی عادی 2 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 2 نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 3 سال

انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

15-1- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

15-2- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

15-3- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازوس (بازرسان) قرار گیرد.


فصل پنجم - گروههای علمی انجمن

ماده 16: انجمن می‌تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می پردازند.

1) کمیته دانشجویی و تخصصی

2) کمیته آموزش و همایش

3) کمیته انتشارات و فناوری اطلاعات

4) کمیته برنامه ریزی و پایش برنامه ها

5) کمیته پذیرش و روابط عومی

6) کمیته پژوهش

7) کل کمیته 16-1- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می‌باشد.


فصل ششم - بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17- حق عضویت اعضا

2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی

3-17- دریافت هدایا و کمکها

17-4- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19: کلیة وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

ماده 20: هیچ یک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت با تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دبیر خانه انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هر گونه تغییر در مناد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی همان مجمع هیئت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه دارایی های منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر شش فصل، 24 ماده، 46 زیرماده و 17 تبصره در جلسه مورخ 21/12/89 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.