اعضای کنونی هیئت مدیره

انجمن علمی رنگ ایران - علی اصغر صباغ الوانی
علی اصغر صباغ الوانی
رئیس هیئت مدیره و رئیس انجمن
انجمن علمی رنگ ایران - مجید تباشیری
مجید تباشیری
نایب رییس هیئت مدیره
انجمن علمی رنگ ایران - رضا امینی
رضا امینی
دبیر انجمن
انجمن علمی رنگ ایران - پونه کاردر
پونه کاردر
عضو هیئت مدیره
انجمن علمی رنگ ایران - سیدصادق طباطبایی
سیدصادق طباطبایی
عضو هیئت مدیره
انجمن علمی رنگ ایران - داوود زارعی
داوود زارعی
عضو هیئت مدیره
انجمن علمی رنگ ایران - جواد مختاری
جواد مختاری
عضو هیئت مدیره
انجمن علمی رنگ ایران - سید امیرعلی مصطفوی موسوی
سید امیرعلی مصطفوی موسوی
بازرس

متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد.